DR PAWEŁ CIOCH

1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Kraków-Warszawa, wyd. Wolters Kluwer, 2007, ss. 292.
2. Postępowanie cywilne, Warszawa, wyd. I, C.H. Beck 2007, ss. 416, współautor z J. Nowińską.
3. Postępowanie cywilne, wyd. II, C.H. Beck Warszawa 2012, ss. 496, współautor z J. Studzińską.
4. Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy, wyd. I Wolters Kluver, Warszawa 2012, ss. 244, współautor z E. Gapską i J. Studzińską.
5. Część V: Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (w:) Pozainstancyjne środki ochrony prawnej (sądowe komentarze tematyczne), red. M. Romańska, wyd. C.H. Beck Warszawa 2012, s. 441 – 482;
6. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz (red. A. Góra-Błaszczykowska), wyd. C.H. Beck Warszawa 2013, w tym: Część pierwsza – Księga druga Postępowanie nieprocesowe -Tytuł drugi Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw – Dział III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – Rozdział 3 (Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem), s. 1485 – 1491; Rozdział 4 (Zniesienie współwłasności), s. 1492 – 1506, Rozdział V (Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu), s. 1506 – 1510.
7. Postępowanie cywilne, wyd. III, C.H. Beck Warszawa 2014, ss. 449, współautor z J. Studzińską
8. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1 – 729 (red. A. Góra-Błaszczykowska), wyd. II C.H. Beck Warszawa 2015, w tym: Część pierwsza – Księga druga Postępowanie nieprocesowe -Tytuł drugi Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw – Dział III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – Rozdział 3 (Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem), s. 1747 – 1755; Rozdział 4 (Zniesienie współwłasności), s. 1755 – 1771, Rozdział V (Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu), s. 1771 – 1776.
9. Postępowanie cywilne, wyd. IV, C.H. Beck Warszawa 2016, ss. 618, współautor z J. Studzińską

1. Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010.

1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby represjonowane niesłusznym skazaniem, Prawo Administracja Kościół 1-2/2004, s. 15 – 29;
2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Rejent 2/2004, s. 24 – 39;
3. Istota roszczeń odszkodowawczych przysługujących z tytułu niesłusznego skazania, Rejent 11/2004, s. 27 – 45;
4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Palestra 7-8/2004, s. 86 – 104;
5. Problematyka niesłusznego skazania w Stanach Zjednoczonych, Palestra 7-8/2006, s. 213 – 225;
6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania – analiza i propozycja zmian przepisów rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego, Przegląd Legislacyjny 5/2006, s. 29 – 48;
7. Historia Katedry Postępowania Cywilnego KUL, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 115 – 133.
8. Opcje walutowe jako problem gospodarczy – analiza prawna proponowanych rozwiązań, Pieniądze i Więź, nr 1 (42) wiosna 2009, s. 156 – 166.
9. Umowy z instrumentem opcji walutowych – zarys analizy prawno karnej (Pieniądze i Więź nr 2 (43) lato 2009, s. 120 – 128 (współautorstwo z J. Jagiełło);
10. Forma zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego, RNP 2/2009, s. 19 – 41;
11. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, ADR (Arbitraż i Mediacja) 4/2009, s. 71 – 95;
12. Krajowe i międzynarodowe sądownictwo polubowne w sporcie profesjonalnym [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010;
13. Postępowanie nieprocesowe w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, Przegląd Sądowy 2010, nr 3, s. 61-73;
14. Orzeczenie Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie A/1480/Pistorius przeciwko IAAF z 16.5.2008 r., ADR (Arbitraż i Mediacja) 2010, nr 1, s. 57-72;
15. Podstawy prawne upadłości konsumenckiej, Pieniądze i Więź 2010, nr 2, s. 117-125.
16. Sprawozdanie z seminarium naukowego ,,Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych”, ADR (Arbitraż i Mediacja), 2010 nr 4, s. 123 – 131 (współautorstwo z K. Mularczykiem);
17. Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie, ADR (Arbitraż i Mediacja) 2011, nr 2, s. 13 – 25.
18. Zwolnienie od kosztów sądowych jako prawo ubogich w postępowaniu cywilnym (w:) Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, t. I, Olsztyn 2012, s. 287-303.
19. Postępowanie zabezpieczające po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 16 września 2011 r., Radca Prawny (Dodatek naukowy) nr 126 (czerwiec 2012), s. 7 – 15.
20. Polen: Sportschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des neuen Sportgesetzes, Causa Sport. Die Sport – Zeitschrift für nationales und internationales Recht sowie für Wirtschaft, Zürich – Stuttgart – Wien, nr 2/2012, s. 117 – 123.

Hasła z zakresu postępowania cywilnego: ADR, apelacja, biegły w postępowaniu cywilnym – dowód z opinii biegłego, cywilne postępowanie, czynności procesowe, dokument, domniemania, doręczenia pism sądowych, dowody, egzekucja sądowa, interwencja główna, interwencja uboczna, jurysdykcja krajowa, kaucja aktoryczna, klauzula wykonalności, klauzulowe postępowanie, komornik sądowy, koszty postępowania cywilnego, legitymacja procesowa, mediacja, nakaz zapłaty, nieprocesowe postępowanie, nieważność postępowania, odrębne postępowanie, oględziny, organizacje społeczne w postępowaniu cywilnym, orzeczenia sądowe, pełnomocnictwo procesowe (pełnomocnik procesowy), pisma procesowe, pisma sądowe, pojednawcze postępowanie, posiedzenia sądowe, powództwa przeciwegzekucyjne, pozew, proces cywilny, prokurator w postępowaniu cywilnym, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, protokół w postępowaniu cywilnym, przesłuchanie stron w procesie cywilnym, przypozwanie, referendarz sądowy, rektyfikacja orzeczeń sądowych, rozprawa w procesie cywilnym, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skład sądu, strony procesu cywilnego, środki zaskarżenia, świadek – dowód z zeznań świadka, terminy, tytuł egzekucyjny i wykonawczy, ugoda sądowa, umorzenie postępowania cywilnego, wartość przedmiotu sporu, właściwość sądów w sprawach cywilnych, współuczestnictwo procesowe, wyłączenie sędziego, wyrok, wznowienie postępowania cywilnego – skarga o wznowienie postępowania, zabezpieczające postępowanie, zawieszenie postępowania cywilnego, zdolność postulacyjna, zdolność procesowa, zdolność sądowa, zwolnienie od kosztów sądowych w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa wyd. C.H. Beck 2008, s. 368 – 419

1. Prawem po opcjach, Gazeta Bankowa – Nr 10 (1062) 9 marca 2009, s. 12-19.
2. Opcje przed sądem, Gazeta Bankowa – Nr 27 (1079) 6 lipca 2009, s. 32 – 36 (współautorstwo z J. Jagiełło).
3. Upadłość konsumencka. Rozwiązania dla zadłużonych. Ocena obowiązującej w Polsce ustawy [w:] Biuletyn Instytutu Stefczyka 2010, nr 3, s. 21-28.

DR ANNA DANILUK-JARMONIUK

 1. Szczególna ochrona zdrowia młodocianych, w: Wpływ stylu życia na dobrostan i powodzenie – pod red. K. Turowskiego, Lublin 2009 (współaut. z I. Ortylewska);
 2. Europejska strategia rozwoju pielęgniarstwa, [w:] Edukacja a dobrostan – pod red. J. Daniluk, Lublin 2009 (współaut. Z T.B. Kulik, A. Pacian, J. Pacian);
 3. Prawo pracy. Testy – pod red. T. Liszcz, praca zbiorowa, wyd. LexisNexis Warszawa 2010 (Rozdziały V,VII, XIII pyt. 17-33);
 4. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. XVII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., (współaut. z Iwona Ortylewska) Sprawozdanie – Studia Iuridica Lublinensia 2010, Tom 13, s. 351 – 353.
 5. Prawo pracy. Testy – pod red. T. Liszcz, praca zbiorowa, wyd. LexisNexis, II wydanie LexisNexis Warszawa 2012 (Rozdziały V,VII, XIII pyt. 17-33);
 6. Charakter prawny Kodeksu Etyki Lekarskiej na gruncie prawa polskiego – Kontrola Państwowa nr 3/2012
 7. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i społeczny – Roczniki Nauk Prawnych t. XXII nr 3/2012. (współaut. z Jolanta Pacian, Anna Pacian)
 8. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy – Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, Lublin 2014, s. 61-83
 9. Prawo pracy – historia i współczesność – sprawozdanie z konferencji naukowej, Wiadomości Uniwersyteckie styczeń 2015, nr 11/210, s. 44-46. (współautorzy: R. Borek-Buchajczuk, I. Wieleba, A. Wiącek)
 10. Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny – Annales UMCS, nr 2/2015, vol. LXII, s. 55-66
 11. Odpowiedzialność zawodowa lekarza – Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
 12. Szkolenia dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy [w:] System Prawa Pracy. T. VIII. Prawo rynku pracy – pod red. M Włodarczyka, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2018

ŁUKASZ BOLESTA

 1. Sygnalizacja jako przejaw realizacji obowiązku lojalności wobec pracodawcy? [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Lublin 2018.
 2. Instytucja sygnalisty w polskim systemie prawa – znaczenie i perspektywy w obszarze działań administracji publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współautorstwo z dr Artur Kokoszkiewicz – złożone do druku.
 3. Badania lekarskie jako podstawowy element profilaktycznej ochrony zdrowia w miejscu pracy [w:] Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce. T. 2, red. H. Pawlak, B. Nowakowicz-Dębek, Lublin 2017. Współautorstwo z dr Aleksandra Wiącek-Burmańczuk.
 4. Autonomia informacyjna człowieka jako składnik jego prywatności w zatrudnieniu; [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Poznań 2016.
 5. Prawo pracownika do prywatności – wybrane zagadnienia; [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Poznań 2016.
 6. Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia pracowniczego; [w:] Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, nr 5, Kamieniec Wrocławski 2015.
 7. Uregulowania prawne pracy w porze nocnej; [w:] Сучасна освіта і наука в Україні: Традиції та інновації, Odessa 2014 r.
 8. Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of „Faccini Dori”, „Dillenkofer” and the other EU cases; [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe, numer 25, Lublin 2014. Współautorstwo z mgr Paulina Krukowska.
 9. Прямая и косвенная дискриминация в сфере занятости; [w:] Nauchanya diskusya: voprosy jurisprudencyyi, Moskwa 2013.
 10. Prawo karne III Rzeszy jako instrument polityki państwa totalitarnego; [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe, numer 23, Lublin 2013.
 11. Orłowski W., Chrzanowski M., Bolesta Ł. (red.), Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze, ISBN: 978-83-938785-0-5, Lublin 2014.