DR ANNA DANILUK-JARMONIUK

 1. Szczególna ochrona zdrowia młodocianych, w: Wpływ stylu życia na dobrostan i powodzenie – pod red. K. Turowskiego, Lublin 2009 (współaut. z I. Ortylewska);
 2. Europejska strategia rozwoju pielęgniarstwa, [w:] Edukacja a dobrostan – pod red. J. Daniluk, Lublin 2009 (współaut. Z T.B. Kulik, A. Pacian, J. Pacian);
 3. Prawo pracy. Testy – pod red. T. Liszcz, praca zbiorowa, wyd. LexisNexis Warszawa 2010 (Rozdziały V,VII, XIII pyt. 17-33);
 4. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. XVII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., (współaut. z Iwona Ortylewska) Sprawozdanie – Studia Iuridica Lublinensia 2010, Tom 13, s. 351 – 353.
 5. Prawo pracy. Testy – pod red. T. Liszcz, praca zbiorowa, wyd. LexisNexis, II wydanie LexisNexis Warszawa 2012 (Rozdziały V,VII, XIII pyt. 17-33);
 6. Charakter prawny Kodeksu Etyki Lekarskiej na gruncie prawa polskiego – Kontrola Państwowa nr 3/2012
 7. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i społeczny – Roczniki Nauk Prawnych t. XXII nr 3/2012. (współaut. z Jolanta Pacian, Anna Pacian)
 8. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy – Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, Lublin 2014, s. 61-83
 9. Prawo pracy – historia i współczesność – sprawozdanie z konferencji naukowej, Wiadomości Uniwersyteckie styczeń 2015, nr 11/210, s. 44-46. (współautorzy: R. Borek-Buchajczuk, I. Wieleba, A. Wiącek)
 10. Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny – Annales UMCS, nr 2/2015, vol. LXII, s. 55-66
 11. Odpowiedzialność zawodowa lekarza – Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
 12. Szkolenia dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy [w:] System Prawa Pracy. T. VIII. Prawo rynku pracy – pod red. M Włodarczyka, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2018