POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cioch & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w ramach swojej działalności przetwarza wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w poufności oraz w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”.

Zważając na powyższe, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Cioch & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 71/12, 20-019 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632777 i posługująca się numerem NIP 7123317614.

Kontakt z Kancelarią w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
e-mail: kancelaria@cpkrp.pl

 

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Świadcząc usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Kancelaria zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, w różnych celach, jednak zawsze opierając się na zasadach:

a) Legalności – przetwarzając dane osobowe na podstawie przesłanek zawartych
w przepisach prawa ( 6 „RODO”);

b) Bezpieczeństwa – zapewniając odpowiednie środki zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, („integralność i poufność”);

c) Gwarancji praw jednostki – zapewniając osobom, których dane są przetwarzane wykonywanie przysługujących im na podstawie przepisów „RODO” praw;

d) Rozliczalności –spełniając spoczywające na niej obowiązki wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem;

e) Minimalizacji danych – zapewniając, że dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, dla jakich są one przetwarzane;

f) Prawidłowości – zapewniając przetwarzanie prawidłowych danych osobowych, a w przypadku, przetwarzania nieprawidłowych gwarantując ich niezwłoczne usunięcie lub sprostowanie;

g) Ograniczenia celu – zapewniając, że dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane poza zakres objęty określonymi celami;

h) Czasowości – zapewniając przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane;

 

II. Zakres i cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Kancelaria w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe:

a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich jak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

– informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię;

– prowadzenie bieżącego kontaktu z Państwem, związanego z prowadzoną przez Kancelarię działalnością;

– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych;

– komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne;

– realizacja umów, zleceń w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

b) zawieranie i wykonywanie umów przez Kancelarię z klientami ( 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii np. podatkowych, księgowych, pracowniczych itp. ( 6 ust. 1 lit. c „RODO”);

d) prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”, art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);

 

III.        Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane, będą przechowywane przez okres odpowiedni do określonego celu, dla którego zostały one zebrane (zasada ograniczonego celu). Dlatego też nie będą one przechowywane dłużej aniżeli do czasu:

–  zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów przez Kancelarię;

– upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi przez Kancelarię umowami;

– upływu terminu obowiązków wynikających z przepisów prawa;

–  w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– do chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

Informujemy, iż w sytuacji, gdy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały one zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte. Jednocześnie zapewniamy, iż w sytuacji dalszego ich przetwarzania gwarantujemy, że będą one przetwarzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach „RODO”.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Będą to przede wszystkim zewnętrzni dostawcy usług (podmioty świadczące usługi IT, księgowi, prawnicy). W sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa bądź też nie będą udostępnione innym administratorom danych osobowych, Kancelaria udostępni dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy weryfikacji zachowania przez podmiot przetwarzający wszelkich zasad zapewniających integralność powierzonych mu danych osobowych (art. 28 „RODO”).

 

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form automatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Państwa Prawa

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych.

 

Pragniemy poinformować, że szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy jednocześnie, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III lit. a ) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

– istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub

– istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu i weryfikacji zasadności sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu, jeżeli zostanie on uwzględniony.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie wiadomości zawierającej przedmiotowe żądanie na adres poczty elektronicznej – e-mail bądź listownie na adres siedziby Kancelarii.

 

VII.      Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę wycofać — wedle własnego uznania.

W  takiej sytuacji, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było bezprawne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VIII.     Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie żądanych danych osobowych może okazać się niezbędne i konieczne, aby zrealizować zlecone przez Państwa usługi, bądź wykonać cele, dla których zebrane dane osobowe mają być przetwarzane.

 

IX. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

X. Cookies

Kancelaria na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. ciasteczka, które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

– uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te bowiem pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– utrzymania stanu sesji co w konsekwencji umożliwia użytkownikowi, łatwiejszy i szybszy dostęp do strony internetowej;

– tworzenia statystyk, gdyż w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej są wyświetlane.

 

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies
w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — blokując automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

W tym miejscu pragniemy poinformować, że wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

 

XI. Postanowienia końcowe

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
  2. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona przez opublikowanie jej nowej wersji;
  3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną;