Pracodawcy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy na rzecz pracodawców.

Wspieramy piony personalne i departamenty kadrowe zakładów pracy; pomagając w ich bieżącej działalności ale także w rozwiązaniu problemów, bądź wypracowaniu najlepszych rozwiązań. Dedykując zespoły problemowe; możemy przygotować nowe regulaminy (np. pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, premiowania), czy też nowe procedury (np. antyalkoholową, anty-mobbingową itp.).

Znamy specyfikę zakładów pracy o różnym przedmiocie działalności m.in. typowo energetycznej i wydobywczej, zbrojeniowej, chemicznej, budowlanej, kolejowej, transportowej i intermodalnej, usługowej i finansowej, a także pracodawców należących do sektora państwowego
i samorządowego.

Doradzamy w zakresie zatrudnienia i jego restrukturyzacji oraz w zakresie zmian organizacyjnych w zakładzie pracy. Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy.

Posiadamy duże doświadczenie procesowe przed sądami pracy, także z uwzględnieniem spraw dotyczących dyskryminacji, nierównego traktowania i mobbingu, roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku w pracy czy w drodze do pracy, a także w sprawach związanych z zakazem konkurencji i działaniem na szkodę zakładu pracy.

Wspieramy pracodawców podczas kontroli (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy). Pomagamy kształtować prawidłowe relacje ze związkami zawodowymi. W imieniu Pracodawcy negocjujemy treść regulaminów oraz zakładowych układów zborowych pracy. Posiadamy również doświadczenie w zakresie sporów związkowych i międzyzwiązkowych.