Windykacja

Specjalizujemy się w kompleksowej windykacji roszczeń pieniężnych. Posiadamy doświadczenie i organizacyjno-techniczne możliwości w dochodzeniu nawet wielotysięcznych pakietów należności.

Nasze działania rozpoczynamy od etapu przed-sądowego i polubownego, poprzez sprawne uzyskanie nakazów zapłaty (w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i nakazowym), klauzuli wykonalności, aż po egzekucję komorniczą. W celu zapewnienia skuteczności egzekucji, często – jeszcze przed złożeniem pozwu – korzystamy z instytucji zabezpieczenia dochodzonych roszczeń.

Podejmujemy się również windykacji należności po zmarłych dłużnikach wraz z ustaleniem kręgu spadkobierców, a co za tym idzie; przeprowadzenia niezbędnych postępowań i czynności zmierzających do zaspokojenia wierzyciela.

Przeprowadzamy audyty dokumentacji kontraktowej oraz rekomendujemy wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń ułatwiających i przyspieszających ewentualną windykację wierzytelności (m.in. szeroka gama zabezpieczeń materialno-prawnych, a także klauzule prorogacyjne i derogacyjne, klauzule arbitrażowe, poddanie się egzekucji w akcie notarialnym i inne).