Zamówienia publiczne

Dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno z zamawiającymi, jak i wykonawcami.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie jego realizacji. W razie konfliktu na tym tle; reprezentujemy Państwa podczas rozmów polubownych, w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed sądami okręgowymi.

Przygotowujemy opinie prawne i analizy w zakresie prawa zamówień publicznych.

Pomagamy naszym Klientom przy dochodzeniu odszkodowań za szkody poniesione w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. ze względu na zatrzymanie wadium) lub w związku z jego realizacją.